Produkty pszczele
U?ytkownicy on-line
NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 214 goĹ›ci 
Partnerzy

Najlepszy sklep pszczelarski w internecie !

Zdrowotny miód manuka z Nowej Zelandii

Google Translate
ApiMiodek.pl

Witaj w krainie Pasieki ApiMiodek !

 


 

 

Jest nam niezmiernie mi?o go?ci? Ci? cho? przez chwil?, postaramy si? nie zawie?? Twoich oczekiwa?.

 

 

 

Zapraszamy do krótkiej lektury.

 


 

By przypomnie? sobie smak najsmaczniejszego miodu jaki w ?yciu jad?a?/-e? zapraszamy Ci? do wirtualnej podró?y po naszym  gospodarstwie pasiecznym.

 

ApiMiodek to pasieka, któr? prowadz? wraz z moimi rodzicami Teres? i Stanis?awem Gierula.


Nasze gospodarstwo licz?ce obecnie ponad 250 pniow? pasiek?, po?o?one jest w malowniczej miejscowo?ci Chyrzyna, znajduj?cej si? w odleg?o?ci 25 km od Przemy?la.


Pocz?tki pszczelarstwa w Naszej rodzinie si?gaj? ko?ca XIX w. Ta ponad 100 letnia tradycja zaprocentowa?a wyrobem doskona?ej jako?ci produktów pszczelarskich.W naszej ofercie znajdziesz takie miody jak:

i inne produkty pszczele.


Zarówno Ja jak i mój Tata Stanis?aw jeste?my absolwentami elitarnego technikum pszczelarskiego w Pszczelej Woli (jest to jedyne w Polsce i prawdopodobnie w Europie Technikum Pszczelarskie).


Presti? i do?wiadczenie jakie zdobyli?my w bran?y pszczelarskiej daje Ci mo?liwo?? korzystania z prawdopodobnie z najlepszej oferty miodów i  produktów pszczelarskich dost?pnych w sprzeda?y internetowej.


Do ka?dego klienta bez wzgl?du, czy jest to zamówienie hurtowe, czy osoba zamawiaj?ca jeden s?oik miodu, podchodzimy indywidualnie. Ka?demu te? chcemy przekaza? cz?stk? pasji, p?yn?c? prosto z naszego gospodarstwa.

 


Czy "tylko to"  wyró?nia nas na tle innych pszczelarzy, którzy te? sprzedaj? miód ?

 


Zaanga?owanie, do?wiadczenie, odpowiedzialno??, oraz sprzeda? internetowa i szybkie dostarczanie naszych miodów bezpo?rednio do Twojego domu, to tylko jedne z wielu cech, które mogliby?my  wymienia? bez ko?ca !

 

 

Nie czekaj wi?c !

Poznaj si? na naszym miodzie równie? TY

Pasieka ApiMiodek

Piotr Gierula


Miody s?odkie z natury !

 

 


-----------------------------------------------------------------------------------------

zestaw


  

Ostatnie opinie

Autor: magjuly

Jestem zadowolona z mo?liwo?ci zakupu przez internet miodu dobrej jako?ci, w rozs?dnej cenie :) Szybka przesy?ka, solidnie zapakowana.

Autor: Agnieszka Kraków

Super miód, bardzo dobra jako?? i dobrze przygotowana przesy?ka do transportu. Polecam serdecznie!

Autor: Ma?gorzata Wroc?aw

Jestem sta?? klientk? od paru lat i tylko tu kupuj? miód. Oczywi?cie, nie b?d? zmienia? pasieki bo miody s? bardzo dobre. Polecam!Jestem sta?? klientk? od paru lat i tylko tu kupuj? miód. Oczywi?cie, nie b?d? zmienia? pasieki bo miody s? bardzo dobre. Polecam!

Autor: Ewa

Zakup OK. Przesy?ka sprawnie i szybko. Pozdrawiam Ewa.

Produkty polecane

Popularny miód

Miód koniczynowy


Pszczo?a na koniczynie

Miód koniczynowy jest stosunkowo rzadko spotykan? odmian? miodu. Przewa?nie wyst?puje w wi?kszej zawarto?ci w miodzie wielokwiatowym, jednak?e przy odpowiednio sprzyjaj?cych warunkach pogodowych jest mo?liwe uzyskanie czystego miodu koniczynowego.

Miód koniczynowy pozyska? mo?na z koniczyny bia?ej i czerwonej. Kwitniecie obu tych gatunków ro?lin w jednym czasie daje miód o szczególnych walorach smakowych i intensywnie ?ó?tym kolorze. W?a?nie ?ó?ciutki kolor wyró?nia ten miód spo?ród innych miodów.

 


WiÄ™cej …
 

Miód akacjowy KUPISZ TUTAJ !


Pszczo?a na akacji

W?a?ciwo?ci lecznicze, zastosowanie i dzia?anie !

Miód akacjowy jako jeden z nielicznych gatunków miodu posiada bardzo jasn? barw?. Kolor ten bardzo cz?sto okre?lany jest jako jasno s?omkowy, czy te? ?ó?to s?omkowy. W postaci p?ynnej, tak zwanej patoki, jest tak bardzo jasny, ?e wydaje si? on by? nawet bezbarwny. Po krystalizacji najcz??ciej przybiera on barwa bia?a, albo jasno ?ó?t?. Niemniej jego krystalizacja przebiega bardzo powoli i miód nawet przechowywany przez kilka miesi?cy mo?e mie? posta? p?ynn?.

Jest to miód, który na pewno przypadnie do gustu osobom lubi?cym s?odycze, gdy? posiada on bardzo s?odki smak. Dzi?ki temu nie b?dziemy mieli na pewno problemu z przekonaniem do niego ma?ych dzieci.


WiÄ™cej …
 

Ankieta

Najlepszy miód z ApiMiodek
 

Ankieta

Ile zjadasz miodu w ci?gu roku ?
 
Promocja
Ciekawy Mix
Miód Niepodgrzew.
Newsletter
Powiadomienie ?wie?e miody w sprzeda?y!
captcha
Regulamin
Wpisz swojego maila, a powiadomimy Ci? o ?wie?ych miodach w sprzeda?y