Polityka Prywatno?ci serwisu

Polityka Prywatno?ci serwisu

Ocena użytkowników: / 23
SłabyŚwietny 

Informujemy, ?e zgodnie z obowi?zuj?cym stanem prawnym, a w szczeglno?ci ustaw? o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z p?n. zm.), dane osobowe klientw naszego sklepu s? chronione i nie s? przekazywane przez nas innym firmom w celach reklamowych, lub osobom trzecim.

Adresy mailowe klientw wykorzystywane s? w celach kontaktu i realizacji zamwienia, oraz do przes?ania materia?w informacyjnych z naszego serwisu, je?eli klient wyrazi zdecydowana zgod?, zapisuj?c sie na newsletter sklepowy podczas zak?adania konta w naszym serwisie, lub w ka?dym innym momencie korzystaj?c z formularza zapisu na newsletter sklepowy.

Ponadto informujemy, ze w ka?dym dowolnym momencie zgoda na dalsze przesy?anie newslettrea sklepowego, mo?e zosta? cofni?ta przez klienta, poprzez usuni?cie swojego adresu mailowego z naszej bazy newslettera mailowego.

.

W ka?dej chwili mo?esz zrezygnowa? z newslettera poprzez formularz rezygnacji na w biuletynie i na stronie korzystaj?c z odno?nika Biuletyn

Dzi?ki temu dajemy Ci gwarancj? swobody i pe?nego zarz?dzania swoimi danymi w naszym serwisie.